Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου, έτους 2019

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2019
Σήμερα την 27η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 6910/23-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 6910/23-11-2018 ίδια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζάχος Χρήστος (πρόεδρος)                              1. Μπενέκος Σπυρίδων
2. Παλυβός Γεώργιος (Αντπρ/δρος Δ.Σ.)               2. Κότσιανης Νικόλαος
3. Καραμήτσος Γεώργιος (Γραμματέας)                 3. Γεωργούσης Γεώργιος
4. Καραχοντζίτης Απόστολος                               4. Κουτσοδήμος Παναγιώτης
5. Σκάζας Σωτήριος                                            5. Παπαλαμπροπούλου- Μπασανιώτη Ελένη
6. Δαλιβίγκας Νικόλαος                                       6. Κόρακα- Ραφαηλίδη Δήμητρα
7. Κόϊκας Ευάγγελος
8. Κόϊκας Βασίλειος
9. Χρυσικοπούλου-Μπρίνια Σοφία
10. Κεφάλας Σπυρίδων
11. Σελλάς Γεώργιος
12. Ανδριανάκος Ευάγγελος
13. Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα
14. Σελλάς Ιωάννης
15. Μπακασέτας Δημήτριος

2
Παρέστησαν νόμιμα κληθέντες οι :
Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Νεμέας: Μπαραφάκας Χρήστος: Απων
Παρόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων : Ουδείς
Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων: Αρχ.Κλεωνών: Θεοδοσίου Ιωάννης Αρχ. Νεμέας: Παπαδόπουλος Νικόλαος,
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. κοινοτήτων: Δάφνης:Παπαδόπουλος Νικόλαος
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. κοινοτήτων
Αηδονίων: Κακαρίκος Γεώργιος, Γαλατά : Σαϊσανάς Κων /νος , Καστρακίου Δημητράκαινας Άγγελος ,Κουτσίου: Μπουζινέλος Χρήστος, Λεοντίου Ταραντίλης Γεώργιος Πετρίου: Λεκουσιώτης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Καλαντζής Κωνσταντίνος
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών
Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Τιμολέων Χρυσάϊδος του Ιωάννη αν και νόμιμα κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν. 3443/06.
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2019,έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:
Ι. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα».
Με την αριθμ. 41179/23-10-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2970/Β/2014) Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος
Όπως επίσης με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 ( Α΄87΄) αντίστοιχα έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης που οφείλει να εκπονεί ο Δήμος και η Περιφέρεια . Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των Δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό.
ΙΙ. Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του
3
οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.
2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα.
Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.
β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας.
3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.
4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.». 5. Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ οικ.38347 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019, όπου στο άρθρο 3 αυτής αναφέρεται ότι : Α7. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΝΑΑ465ΧΘ7-427) που αποδόθηκε στο δήμο, επί τρία δηλαδή δηλ. 35.340,00 €Χ3 = 106.020,00 € Α8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) δηλαδή ποσό 20.550,00 €. 7. Στο νέο τεχνικό εκτελεστέων έργων έτους 2019 γίνεται κατανομή :
ποσού 131.986,39 € προερχόμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) παρελθόντων ετών και συγκεκριμένα 5.966,39 € έτους 2013 , 4.000,00 € έτους 2009, 6.000,00 € έτους 2010, 60.000,00 € έτους 2017, 56.020,00 έτους 2018
ποσού 200.000,00 € προερχόμενου από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ &Δ.Α. για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (σχετ. η αριθμ. 21668/29-6-2017 απόφαση ΥΠΕΣΔΑ ΑΔΑ : 7ΕΛΜ465ΦΘΕ-ΜΡ7),
ποσού 150.000,00 € προερχόμενου από πιστώσεις του προγράμματος
4
δημοσίων επενδύσεων για κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (σχετ. η αριθμ. 31467/20-9-2017 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ΣΑΕ - 055 κωδικός ενάριθμος έργου 2001ΣΕ05500002 ΑΔΑ Ψ4ΙΠ465ΧΘ7-ΞΦΗ),
ποσού 300.000,00 € προερχόμενου από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών- Αγροτικών οδών που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες» (σχετικά η αριθμ.. Δ.Ο.Υ 666/14-3-2018 (ΑΔΑ 6Π2Ν465ΧΘΞ-85Χ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΣΑΕ – 571 κωδικό ενάριθμος 2014ΣΕ57100004 )
ποσού 34.000,00 € προερχόμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Νεμέας» ( σχετικά αριθμ. 26879/11-6-2018 (ΑΔΑ 72ΡΤ465ΧΘ7-ΒΟΘ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών» ΣΑΕ – 055 κωδικός ενάριθμος έργου 2017ΣΕ05500010 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ποσού 100.000,00€ προερχόμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ( κωδικός ΣΑ Ε1551 και κωδικός ενάριθμος πράξης 2018ΣΕ15510044) (σχετικά η αριθμ. Α.Π.: 5139/1718/Α3/14-8-2018 απόφαση ένταξης ((ΑΔΑ: Ψ9ΣΚ465ΧΙ8-Λ5Γ) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία,
ποσού 150.000,00 € προερχόμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τίτλο «Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» (μέρος της συνολικής πίστωσης των 350.000,00 € ΣΑΕ - 055 " κωδικός ενάριθμος έργου 2003ΣΕ05500005) (σχετικά η αριθμ. 55822/12-10-2018 απόφασης του υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ 6Τ3Ε465ΧΘ7-Ζ2Ζ)
ποσού 77.160,55€ προερχόμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τίτλο «Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» (σχετικά αριθμ. 25897/8-8-2017 (ΑΔΑ 70Π3465ΧΘ7-7ΧΦ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ΣΑΕ - 055 " " (κωδικός ενάριθμος έργου 2003ΣΕ05500005) ποσού 177.300,00€ προερχόμενου από το ΥΠΕΣ (Σχετ. η αριθμ. 6291/20-3-2018 απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 ) 8. Με το αριθμ. 6265/24-10-2018 έγγραφό μας ζητήθηκε από το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Νεμέας, από τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων Αρχ. Νεμέας, Αρχ. Κλεωνών και τους εκπροσώπους των Τ.Κ. Αηδονίων, Κουτσίου, Δάφνης ,Γαλατά ,Λεοντίου, Πετρίου να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου ,σχετικά με έργα που πρέπει να εκτελεστούν
9. Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
5
Με την αριθμ. 3/2018 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Δ.Κ. Νεμέας και των Τ.Κ., αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το προσχέδιο του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου .
Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 76 του Ν.3852/2010, προβλέπεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αλλά στο δήμο μας δεν έχει συγκροτηθεί καθότι έχει λιγότερους από 10.000 κατοίκους.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του τεχνικού προγράμματος.
Τότε πήρε το λόγο ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Ανδριανάκος ο οποίος έκανε τις εξής παρατηρήσεις
Βλέπω στο νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 να υπάρχουν τρία έργα που αντιστοιχούν σε μέρος του συνολικού ποσού των 350.000,00€ που επιχορηγήθηκε ο Δήμος για την Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και συγκεκριμένα για τον κυκλώνα Ζορμπά
Αναρωτιέμαι δεν θα ολοκληρωθούν τα έργα αυτά στο έτος 2018 ,τότε ποιος ο λόγος λοιπόν να μη γινόταν μια συνολική δημοπρασία και έγινε αυτός ο τεμαχισμός
Είχε ειπωθεί ότι αυτός ο επιμερισμός θα γινόταν για να έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα κάτι τέτοιο όμως τελικά δεν ισχύει
Όσον αφορά την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας τι αφορά
Πρόσφατα είχαμε δαπανήσει χρήματα για καθαρισμό γεωτρήσεων και προμήθεια ανταλλακτικών γεωτρήσεων
Τέλος αναφορικά με την επιχορήγηση των 200.000,00€ από το ΥΠΕΣ τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων γιατί από το 2015 που πήραμε την επιχορήγηση δεν έχει γίνει τίποτε.
Με την άποψη του κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου συμφώνησαν και οι Δημοτικοί σύμβουλοι κκ Σιαμπλή Φιλντίση Ιωάννα, Σελλάς Ιωάννης, Παλυβός Γεώργιος και Μπακασέτας Δημήτριος επίσης προερχόμενοι από τη μειοψηφία
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
 Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
 Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06
 τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013
 Την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος
 Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά.
                                                                                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ :

                                                                                    Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2019 ως ακολούθως:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεχνικό πρόγραμμα