Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκριση εσόδων Γ τριμήνου 2018 Δήμου Νεμέας

Σήμερα την 6η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 6414/1-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 6414/1-11-2018 ίδια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι.......

1) Απόσπασμα απόφασης

2)Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2018 μέχρι 30/09/2018