Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Επισκευή συντήρηση σχολικών συγκροτηματών Δήμου Νεμέας

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Υ Ν Ε Μ Ε ΑΣ » Εκτιμώμενης αξίας 55.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

1Τίτλος

2-Τεχνική έκθεση

3-Προϋπολογισμός

4-Τιμολόγιο

5-Ε.Σ.Υ

6-Τεχνικές προδιαγραφές

7-Σχέδιο διακήρυξης

8-Αναλυτική σχολείων

9-Περίληψη σχολείο

10-Οικονομική προσφορά

11-Τ.Ε.Υ.Δ