Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεμέας

                                                                                                                              ΑΔΑ:6ΒΤ1ΩΚΔ-9Ι1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νεμέα 24 - 09 -2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 5685

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ.νση: Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β΄
Ταχ. Κώδικας: 205 00
Τηλ: 2746020410
FAX:2746020411

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεμέας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜ: - 155 / 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄) Συγκρότηση-Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Την εγκύκλιο 90/59849/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα«Διαδικασία Συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ( ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-108)
4. Την αριθμ., 144 / 2019 ( ΑΔΑ: 613ΑΩΚΔ-1ΤΦ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
5. Την αριθμ. 18/193/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών ) για το χρονικό διάστημα 8-9-2019 έως 6-11-2021, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 200712/13-09-2019 Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
6. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τον Ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Σελλάς Γεώργιος του Σωτηρίου

Σκάζας Σωτήριος του Γεωργίου

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτ.Διανομή
-Γραφείο Δημάρχου
-Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
-Γραφείο οικονομική Επιτροπής του Δήμου

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το αρχείο