Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου, Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νεμέα                                                                                                         07- 11- 2016
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΘΕΜΑ: « Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου, Ορισμός Αντιδημάρχων
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»


Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός : - 184 -


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ


     

           Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου.


2. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 » ,όπως ισχύει.


3. Την ΓΠ-192/18-3-2014 (ΦΕΚ 699/20-03-2014 τεύχος Β΄) Απόφαση του Προέδρου
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15-
03-2013 ( ΦΕΚ 630/Β΄/20-03-2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής
Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον de facto Πληθυσμό της Χώρας»,
σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Νεμέας ανέρχεται σε 6.352.


4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεμέας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,
παρ.3 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 97/Α/7-6-2010 )και επομένως μπορεί να
ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι .


5. Τις διατάξεις της παρ.3 ε και παρ. 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και
άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.
4046/2012» ,σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό
αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας(1).


6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας ( ΦΕΚ 2722/τεύχος
Β/18-11-2011).


7. Τις με αριθμ. 296/05-09-2014 σε ορθή επανάληψη, 26/16-02-2015, 238/30-09-
2015 σε ορθή επανάληψη , 5/11-01-2016 προηγούμενες αποφάσεις μας.


8. Την με αριθμ.πρωτ.7060/2-11-2016 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου του
Δήμου κ. Δαλιβίγκα Νικολάου του Παναγιώτη για επαγγελματικούς λόγους.


9. Την ανάγκη αντικατάστασης του ως άνω Αντιδημάρχου Νεμέας πριν από τη λήξη
της θητείας του για την εύρυθμη , ταχεία και παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου.


10. Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση
και λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Αποδέχεται την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 7060/2-11-2016 αίτηση του κ. Δαλιβίγκα
Νικολάου του Παναγιώτη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου και απαλλάσσει
τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, λόγω νέων
ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, που καθιστούν αδύνατη την
άσκηση των καθηκόντων του Αντιδημάρχου στο Δήμο Νεμέας.


Β.Oρίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Νεμέας , εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
(2014-2019), από 11/11/2016 μέχρι 28/2/2017 και τους μεταβιβάζει
αρμοδιότητες ως εξής:


1. Ορίζει Νέο Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Καραχοντζίτη Απόστολο του Δημητρίου και του
μεταβιβάζει
Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
     - Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ( συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων
του Γραφείου Διοικητικών θεμάτων, Γραμματείας οργάνων Διοίκησης ,
Ληξιαρχείου, θεμάτων Δημοτικής κατάστασης, Δημοτολογίου,
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής μέριμνας, αλλοδαπών
και μετανάστευσης όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου,
καθώς και θεμάτων προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης,
Λογιστηρίου-Διπλογραφικού, αποθηκών, λειτουργίας Ταμείου,
εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και
αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων κ.α. όπως επίσης περιγράφονται
στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου).
     - Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
     - Εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
     - α. Γραφείου Αγροτικής παραγωγής
β. Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ. Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού.
     - Καθορισμός χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαιθρίων
εμπορικών δραστηριοτήτων ( λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις
κ.α, όπως προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ).
     - Διαχείριση θεμάτων εσόδων και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
     - Προμήθειες που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές
Υπηρεσίες.
     - Προώθηση Πολιτιστικών ανταλλαγών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και
Διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων).
     - Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
     - Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών
υποδομών του Δήμου.
     - Προγραμματισμός, Πληροφορική και Διαφάνεια , όπως ορίζονται στο
Αυτοτελές Γραφείο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
     - Τη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει
θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια
Προγραμμάτων χρηματοδότησης.
     - Ανάπτυξη και παρακολούθηση Μηχανοργάνωσης, Συστημάτων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και λειτουργίας
αναμεταδοτών του Δήμου.
     - Εποπτεία Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών ( Τεχνικά έργα και μελέτες)
     - Σύνταξη και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
(έργα- Μελέτες-προμήθειες).
     - Εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα
των αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών εφαρμογών, του γραφείου
Πολεοδομίας, όπως αυτές αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
     - Εποπτεία και διαχείριση έργου Ανακύκλωσης.
     - Διαχείριση βοσκοτόπων.
     - Εφαρμογή θεμάτων προβολής και Τουρισμού.
     - Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.
     - Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Ρύθμιση
προγραμμάτων αυτών.
     - Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων Παιδείας και ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ.
     - Εποπτεία-επίλυση οικονομικών αιτημάτων των σχολικών Επιτροπών,
Συλλόγων Αθλητικών και πολιτιστικών-Κοινωνικών φορέων και λοιπών
του Δήμου.
     - Επιμέλεια Διοργάνωσης πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
     - Εποπτεία Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου .
     - Αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του Αθλητισμού στις
οποίες περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περ. στ΄ του
3463/2006.
     - Ενημέρωση και επίλυση αιτημάτων πολιτών –αναφορές σε σχέση με
το αντικείμενό του.
     - Παρακολούθηση εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στο Δήμο.
     - Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας, τους
Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
     - Σχεδιασμός-εφαρμογή και εποπτεία των θεμάτων για την χωροταξία
και τις Πολεοδομικές εφαρμογές σε όλη την περιοχή του Δήμου.
     - Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
     - Υπογραφή Πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης
των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας( σε περίπτωση που η
βεβαίωση μονίμου κατοικίας αφορά κάτοικο Τοπικής Κοινότητας του
Δήμου, αυτή θα εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης –
προσυπογραφής του Προέδρου ή εκπροσώπου της Τοπικής
Κοινότητας),
     - Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, των πρωτοκόλλων παραλαβής
(ως προς την θεώρηση των γνησίων υπογραφών της επιτροπής),των
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των έργων και εργασιών (ως προς την
θεώρηση των γνησίων υπογραφών της επιτροπής), των βεβαιώσεων
παρακράτησης φόρων, όλων των μισθοδοτικών καταστάσεων του
πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, των βεβαιώσεων Δημάρχου
για δαπάνες ΟΤΕ, των βεβαιώσεων Δημάρχου για συνδρομές σε
εφημερίδες και περιοδικά, των εντολών δαπανών πάγιας
προκαταβολής, κ.λ.π,
    - Των εγγράφων, επιταγών, προς ΔΟΥ, Τράπεζες κ.λ.π.. και κάθε θέμα
σχετικά με την διεξαγωγή της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και την
λογιστική τακτοποίηση καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις,
δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Γενικά υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» όπως
χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, έκδοση αποφάσεων ,
επιβολή προστίμων , εγγράφων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τον
αφορούν.


2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, στη θέση του παραιτηθέντος
τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κ. Σελλά Γεώργιο του
Σωτηρίου , και του μεταβιβάζει


Καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:


    - Σχεδιασμός-εφαρμογή και εποπτεία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής
και της Πολιτικής Προστασίας σε όλη την περιοχή του Δήμου και
συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (Δασοπροστασία, πλημμύρες,
καύσωνας, σεισμοί κ.λ.π. όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου).
    - Εποπτεία προσωπικού και σχεδιασμός λειτουργίας της υπηρεσίας
Καθαριότητας και πρασίνου( όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ
του Δήμου).
    - Αποκομιδή απορριμμάτων
    - Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
    - Καθαριότητα Λαϊκής Αγοράς.
    - Εποπτεία λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών.
    - ΄Ελεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτών.
    - Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία
συμμετέχει ο Δήμος.
    - Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
    - Εποπτεία της αισθητικής εμφάνισης, καθαριότητας, της ποιότητας ζωής και
της λειτουργίας κάθε δημοτικού χώρου.
    - Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
    - Εποπτεία ηλεκτρομηχανολογικών ΄Εργων και Συγκοινωνιών του Δήμου(
θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας).
    - Συντήρηση των Δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου .
    - Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του
Δημαρχιακού κτιρίου.
    - Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης ( ρύθμιση κυκλοφορίας ,καθορισμός
πεζοδρόμων, μονοδρομήσεις και κατευθύνσεις της κυκλοφορίας,
απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων) και γενικότερα λήψη
μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας του Δήμου.
    - Ονομασία των οδών πλατειών τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και
αρίθμηση κτισμάτων.
    - Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων ΚΟΚ.
    - Την εποπτεία της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση
πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
    - Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες
πινακίδες.
    - Εποπτεία λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης
(έλεγχος γραφείου διαχείρισης υλικού, συντονισμός ελέγχου μετρητών
ύδρευσης- άρδευσης, είσπραξης ανταποδοτικών τελών ,έλεγχος ποιότητας
νερού ) συντήρηση αντλιοστασίων .
    - Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
    - Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου.
    - Ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου.
    - Συντήρηση Παιδικών χαρών.
    - Διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου.
    - Λειτουργία και συντήρηση των δημοτικών πάρκων και σιντριβανιών του
Δήμου.
    - Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες
εγκαταστάσεις του Δήμου..
    - Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας υγείας.
    - Εποπτεία και ευθύνη θεμάτων εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων του
Δήμου( όπως προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου)
    - Κανονιστικές αποφάσεις- υλοποίηση αυτών σε σχέση με τις ανωτέρω
αρμοδιότητες.
    - Έργα, μελέτες και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
    - Εποπτεία και έλεγχος περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στις αρμοδιότητες
ευθύνης του.
    - Ενημέρωση και επίλυση αιτημάτων πολιτών –αναφορές σε σχέση με το
αντικείμενό του.
    - Παρακολούθηση εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στο Δήμο.
    - Των Εγγράφων προς την Αστυνομική Αρχή, σχετικά με την καθαριότητα,
στάθμευση οχημάτων κ.λ.π.
    - Των Αδειών: α) Χρησιμοποιήσεως χώρων πεζοδρομίων, β) Αδειών ταφής
κ.α. που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
    - Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας, τους
Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Γενικά υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» όπως
χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, έκδοση αποφάσεων ,
επιβολή προστίμων , εγγράφων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τον
αφορούν.
Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και:
    - Το δικαίωμα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών.
    - Η υπογραφή βεβαιώσεων περί μη οφειλής Τέλους ακίνητης
περιουσίας.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κ. Καραχοντζίτης Απόστολος του Δημητρίου , που αναπληρώνει το
Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σελλά Γεώργιο του Σωτηρίου.


Ε. Επίσης στον Αντιδήμαρχο Σελλά Γεώργιο του Σωτηρίου ανατίθεται η
τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στο Δήμο, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιδημάρχου κου Καραχοντζίτη Αποστόλου του Δημητρίου .


ΣΤ. Κάθε προηγούμενη απόφαση Δημάρχου (όπως αναφέρονται στη παρ. 7
της εισήγησης της παρούσας) παύει να ισχύει.


Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού
ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στο
πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων
του Δήμου.

Κοινοποίηση:                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτ.Ελλάδας& Ιονίου-Τμήμα Διοικ-Οικον.                                   ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νομού Κορινθίας
(με δείγμα υπογραφής των κ.Αντιδημάρχων)
Εσωτ. Διανομή:
-Γραφείο Δημάρχου
-Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
-Προϊστάμενοι Τμημάτων του Δήμου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση