Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ>>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                       ΝΕΜΕΑ 26-9-2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                                            Αριθμ.πρωτ. 6686
                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € με Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 / 10 / 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία του Δήμου ΝΕΜΕΑΣ (Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β, ΤΚ 20500) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ.11/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των παιδικών χαρών.
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Νεμέας και μέχρι ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Νεμέας www.nemea.gr
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν προσερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου Νεμέας (Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β, ΤΚ 20500, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες- τηλ. 2746360122 ) και η αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι η Κα Παπαδά Γεωργία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη