Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Πρατίνα - Έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Νομικού προσώπου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
με την επωνυμία «ΠΡΑΤΙΝΑΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθμό 4/20-8-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου .
Αριθμός Απόφασης 18

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Νομικού προσώπου.

Σήμερα την 20η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νεμέας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος με την επωνυμία «ΠΡΑΤΙΝΑΣ» ύστερα από την υπ’αριθμ. 132/16-8-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κεφάλα Σπυρίδωνα η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Εννέα {9} μελών ήταν παρόντα πέντε{5} μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κεφάλας Σπυρίδων (πρόεδρος)                                          1. Κόϊκας Βασίλειος(αντιπρόεδρος)
2. Καραχοντζίτης Απόστολος                                                 2. Ραφαηλίδη-Κόρακα Δήμητρα
3. Μπακασιέτας Δημήτριος                                                    3. Κυριακόπουλος Δημήτριος
4. Κακαρίκου Δήμητρα                                                         4. Αράπογλου Αννα
5. Ρογκάκης Παναγιώτης

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής :
Έχοντας υπόψη την περ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) και ισχύει:
«Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»
Σύμφωνα με την αριθμ. 56846/10-11-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης :
Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η δράση όλων των νομικών προσώπων του δήμου πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει μια δημοτική αρχή, επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Νομικού προσώπου,θα πρέπει το Σώμα να αποφανθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 , του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/10 του άρθρου 236 παρ.1 και του άρθρου 240 της παρ.2 του Ν.3463/2006 για το εξαιρετικά επείγον και απρόβλεπτης ανάγκης του θέματος Το εν λόγω θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα καθότι μετά τη λήξη κάθε τριμήνου θα πρέπει να υποβάλλεται στο Διοικητικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/10 του άρθρου 236 παρ.1 και του άρθρου 240 της παρ.2 του Ν.3463/2006ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για τον ανωτέρω αναφερόμενο λόγο ως εξαιρετικά επείγον και απρόβλεπτης ανάγκης το ως άνω 7ο θέμα της 4ης/20-8-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ( ,όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011)) , και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό το οικονομικό έτος ,τη διαχείριση εφαρμόζονται και στα Ν.Π.
Οπότε για το νομικό μας πρόσωπο σε αντιστοιχία με τους Δήμους συντάχθηκε η έκθεση των εσόδων- εξόδων B τριμήνου του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με την αριθμ. 40038/2011 απόφαση του Υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011) και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία 

ανά πρωτοβάθμιο κωδικό.

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα
Β. Έξοδα και Πληρωμές
με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του:

  • την ανωτέρω εισήγηση
  • Την τριμηνιαία έκθεση του ΝΠΔΔ, που εμφανίζει τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των εσόδων για το B τρίμηνο έτους 2019 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα
  • Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014
  • την αριθμ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011)
  • τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006
  • Το γεγονός ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην παρούσα φάση εκτέλεσής του, όπως προκύπτει από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει την B΄ Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος με την επωνυμία «Πρατίνας» ως κάτωθι:

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το αρχείο

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε τον πίνακα