Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νεμέας

Ο Δήμος Νεμέας, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 206.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

CPV: 37535200-9
Κωδικός NUTS:EL652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 70451/2019
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Οδός : Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β
Ταχ.Κώδ. : 20500
Τηλ. : 2746360119, 125
Telefax : 2746360134
E-mail : nemeaota@otenet.gr
Πληροφορίες : ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 1/2019 μελέτη του τμήματος τεχνικών έργων και υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας. H Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πατήστε για να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο:

1-Τίτλος.pdf

2-Τιμολόγιο Υλικών.pdf

3-Τεχνική Έκθεση.pdf

4-Τεχνικές Προδιαγραφές.pdf

6-Τ.Ε.Υ.Δ.doc

5-Συγγραφή Υποχρεώσεων.pdf

7-Προϋπολογισμός.pdf

8-Προϋπολογισμός προσφοράς.pdf

9-Τεχνικές περιγραφές υλικών.pdf

10-Διακήρυξη.pdf

11-Περίληψη διακήρυξης.pdf

12-Οικονομική επιτροπή - Απόφαση.pdf