Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MHXANHMATΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    ΝΕΜΕΑ 27-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                         Αριθμ.πρωτ. 7159

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MHXANHMATΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»

Προϋπολογισμού 125.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το αρχείο