Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Δήμου Νεμέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    ΝΕΜΕΑ 25-5-2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                         Αριθμ.πρωτ. 3405

                                                                      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.672,49 € με Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.
Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως.
Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο έντυπο οικονομικής προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη, και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3463/2006 ≪Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων≫ ( ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Του Ν. 3852/2010 ≪Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης≫ (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Του Ν. 2690/1999 ≪Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις≫ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του N. 3861/2010 ≪Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
≪Πρόγραμμα Διαύγεια≫ και άλλες διατάξεις≫.
5. Του Ν. 4270/2014 ≪Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις≫.
6. Του Ν. 4412/2016 ≪Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)≫.
7. Την με αριθμό: α) 6/50/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε συνολική πίστωση 10.201,62 € η δέσμευση των οποίων έγινε με τις αριθ. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής υπηρεσίας: α) 76/2017 που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΩΛ55ΩΚΔ-ΣΣ3 (04-05-2017) και καταχωρήθηκε στο ΠΣ με α/α βεβ 62 και β) 62/2017 που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 66ΨΒΩΚΔ-ΓΟ3 (04-05-2017) και καταχωρήθηκε στο ΠΣ με α/α βεβ 61, και
β) 3/2017 & και 25/2017 αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης» με τις οποίες εγκρίθηκε και διατέθηκε συνολική πίστωση 16.500,00 € η δέσμευση των οποίων έγινε με τις αριθμ.5/2017 6/2017,7/2017 8/2017 & 9/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με τις οποίες δεσμεύτηκαν στον ως άνω κωδικό εξόδου ποσά αντίστοιχα 2.500,00 €, 1.600,00 €, 2.800,00 €, 1.000,00 € και 7.100,00€ και αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμούς διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 7ΥΦ54691Γ2-Ω9Τ, 6Κ784691Γ2-Π7Γ, 684Υ4691Γ2-ΘΔΤ, 7ΞΝ34691Γ2-9Λ6 και ΨΧ384691Γ2-ΨΩΞ (21-02-2017) και καταχωρήθηκαν στο ΠΣ με α/α βεβ 5,6,7,8 & 9 αντίστοιχα) και αριθμ.27/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με την οποία δεσμεύτηκε στον ως άνω κωδικό εξόδου ποσό 1.500,00 € και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 7Τ9Ε4691Γ2-ΑΥΓ (11-04-2017) και καταχωρήθηκε στο ΠΣ με α/α βεβ 27)
ΑΡΘΡΟ 2ο: Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Α.Φ.Μ. : 090398932
Δ.Ο.Υ: Κορίνθου
Δ/νση : Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β
Τηλ. Επικοινωνίας: 2746360119
FAX: 2746360134
e-mail: nemeaota@otenet.gr
ΑΡΘΡΟ 3ο: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών- Πληροφορίες
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η υπ΄ αριθμ. 6 /2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από το Κ.Η.Μ.ΔΗΣ.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα αναλαμβάνουν με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και των τευχών της μελέτης στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39 Β, ΤΚ 20500, τηλ. 2746360122 Κυρία Παπαδά Γεωργία, fax. 2746360134, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια: Το υπό προμήθεια είδος και οι τεχνικές του προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης (6/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας)
2. Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες / ή και υποομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δοθεί προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας/υποομάδας, στην οποία επιθυμεί να συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας- Προϋπολογισμός της σύμβασης- Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως
ορίζεται στα άρθρα 117 και 86 του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.672,49 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24 %.
και αναλύεται σε:
Σύνολο Προμήθειας: 31.786,91 Ευρώ (€)
Φ.Π.Α. : 5.875,58 Ευρώ (€)
ΣΥΝΟΛΟ : 37.672,49 Ευρώ (€)
Η προμήθεια χρηματοδοτείται
Στον Κ.Α. 10-6634.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση 3.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», προερχόμενη από δημοτικά έσοδα Στον Κ.Α. 10-6063.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση 450,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος), προερχόμενη από δημοτικά έσοδα Στον Κ.Α. 20-6063.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση 2.800,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) προερχόμενη από δημοτικά έσοδα Στον Κ.Α. 25-6063.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση 2.100,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) προερχόμενη από δημοτικά έσοδα Στον Κ.Α. 30-6063.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση 950,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) προερχόμενη από δημοτικά έσοδα Στον Κ.Α. 45-6063.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση 250,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος ) προερχόμενη από δημοτικά έσοδα Στον Κ.Α. 70-6063.001 του σκέλους των εξόδων πίστωση 201,62 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος), προερχόμενη από δράσεις πυροπροστασίας Στον Κ.Α. 70-6063.002 του σκέλους των εξόδων πίστωση 450,00 € με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) προερχόμενη από δημοτικά έσοδα Δηλαδή η συνολική πίστωση ανέρχεται σε 10.201,62 € προερχόμενη κατά 10.000,00 € από δημοτικά έσοδα και κατά 201,62 € από δράσεις πυροπροστασίας (έτους 2017 και έτους 2016)
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ποσό 7.233,15 €
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 3.737,72 €
ΚΑ 10-6481001 ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 15.000,00 € ΚΑ 10-6634001 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΑΙΔΙΚΟΥ 1.500,00 €
ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8-6-2017, ημέρα Πέμπτη, την ώρα 10:00
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (1ος όροφος) του Δήμου Νεμέας που βρίσκεται στην οδό Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β στη Νεμέα.
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού- Ενστάσεων
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ορίστηκε με την 22/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 221 του Ν.4412/2016.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών του διαγωνισμού ορίστηκε με την 23/2017 πράξη της Οικονομικής επιτροπής, όπως ορίζεται από την παρ. 11α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Δεκτοί στον διαγωνισμό – Κριτήρια επιλογής οικονομικού φορέα στη διαδικασία του διαγωνισμού
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εμπορία και στην διακίνηση σχετικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 19, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016 και που επιπλέον έχουν και τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 75:
1. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εμπορίας, να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.
2. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας τεχνογνωσίας και αποτελεσματικότητας, καθώς και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές της 6/2017 μελέτης της παρούσας διακήρυξης.
3. Καθίσταται αναγκαίο ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και με τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
4. Δεν βρίσκονται σε καμιά από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τις δημόσιες συμβάσεις.
Για όλα τα παραπάνω συμπληρώνεται το α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής του μέρους ΙV Κριτήρια Επιλογής στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 12 της παρούσας).
ΑΡΘΡΟ 9ο :Λόγοι Αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
ii. Διαφθορά & δωροδοκία,
iii. Απάτη,
iv. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
v. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
vi. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις
βάρους του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό αφορά ιδίως:
• τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.),
• τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανώνυμων
εταιρειών (Α.Ε.) .Ακόμη ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
2. Αποκλείεται από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας , εάν η αναθέτουσα αρχή
α) γνωρίζει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
β) μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
3. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει βρεθεί σε κάποια από τις λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ 73 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες μπορεί να αποκλεισθεί από μία δημόσια σύμβαση.
Συγκεκριμένα, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την διαδικασία όταν δεν έχει λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύον στο τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
Βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις.
Έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στοχεύοντας τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Επίσης, εάν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της παρουσίας τον λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Επιπλέον, ο Οικονομικός Φορέας αποκλείεται από την διαδικασία όταν , μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, τελεί σε αποκλεισμό τελεσίδικα από την Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 12 της παρούσας).
ΑΡΘΡΟ 10ο: Υποβολή Φακέλου Προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 6 της παρούσας Διακήρυξης είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ
( ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΑΦΜ :
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ. :
FAX :
Ε-MAIL. :
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής≫ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη ≪Τεχνική Προσφορά≫, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη ≪Οικονομική Προσφορά≫, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη ≪πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα≫. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής≫
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ≪Τεχνική Προσφορά≫
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ≪Οικονομική Προσφορά≫.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής≫ περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:
A) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 79:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης (των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016),
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8. της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο
έντυπο της παρ. 4 κατά περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Β) Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής προσφοράς
Στο ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ≪Τεχνική Προσφορά≫, οι οικονομικοί
φορείς θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με τα οποία θα τεκμηριώνουν τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς τους με τα όσα αναφέρονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προμήθειας. Συγκεκριμένα, επί ποινή αποκλεισμού θα καταθέσουν τα παρακάτω:
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται:
α) ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών είναι σύμφωνες και πληρούν τα οριζόμενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 6/2017 μελέτης) ή αναφέρονται τα τυχόν σημεία διαφοροποίησής τους προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού&
β) ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων ειδών αναφέροντας λεπτομερώς τις καλύψεις που πρόσφερε ιη προσφερόμενη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης.
γ) Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα αναφέρει προκειμένου να αξιολογηθούν.
δ) Ότι αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια προϊόν σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχθεί από το Δήμο έτοιμο προς χρήση.
ε) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η δέσμευση της παράτασης αυτού εφόσον απαιτηθεί για το διάστημα που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη.
στ) την εταιρεία κατασκευής (μάρκα), τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που
προσφέρουν. Ειδικότερα, ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς, απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου), για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος, από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη καιόταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ πρέπει να
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 14ο :Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς
Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Επιβάλλεται η συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς με υπογραφή και σφραγίδα,, το περιεχόμενο του οποίου είναι απόλυτα δεσμευτικό.
Η οικονομική προσφορά θα αναλύεται στην τιμή μονάδος για το προσφερόμενο είδος προ του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Περεταίρω ανάλυση οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος δεν είναι υποχρεωτική.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨,
πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 15ο: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
ΑΡΘΡΟ 16ο: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 6 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 6. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (συγκεκριμένα η υπηρεσία που
χειρίζεται το φάκελο του διαγωνισμού) ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (≪προσωρινό ανάδοχο≫), να υποβάλει εντός προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 πάντα του ίδιου νόμου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
1) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός μειοδότης δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, διαφθοράς, δωροδοκίας, απάτης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας προσφέροντα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά σε όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του προσωρινού μειοδότη που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης και ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ένωσης, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσωρινού μειοδότη σε αυτό και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα (της περίπτωσης β΄ πιο κάτω) ή το ειδικό επάγγελμά του, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, (Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της
παρ. 2β του αρ.80 του Ν4412/2016 ή άλλο προβλεπόμενο έγγραφο του άρθρου αυτού δηλ. ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ή επίσημη δήλωση του κράτους εγκατάστασης του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
6)Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 της παρούσας, υποβάλλεται
επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.
β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα
αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην
Ένωση. Με εξαίρεση τις ειδικότερες προθεσμίες που αναφέρονται στα κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, του προσωρινού αναδόχου πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ειδική πρόσκληση-ειδοποίηση, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 2,3,4 & 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 εκτός των αναφερόμενων περί εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τη παρούσα διακήρυξη , ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση
υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, αν συμφωνεί και ο μειοδότης.
Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 17ο: Εγγυήσεις
Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του προσφερόμενου είδους, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως ορίζεται από το άρθρο72 παρ.1β) του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα απαιτηθεί ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακαταθήκη σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδιο ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά την λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ΄ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου ανεξαρτήτως του ύψους των.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση ( κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης της καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για το διάστημα ενός έτους .
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 18ο: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 19ο: Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νεμέας προς την Οικονομική
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Επί των υποβληθέντων ενστάσεων γνωμοδοτεί σχετικά η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του
διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει τις προτάσεις της στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου).
Επισημαίνεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι με το Ν.4412/2016 δεν προβλέπονται ενστάσεις κατά των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού παρά μόνο ως άνω κατά των αποφάσεων των αποφαινόμενων οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 20ο: Εκτέλεση της σύμβασης
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Τρόπος πληρωμής- Κρατήσεις
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και εισφορές υπέρ τρίτων κατά τις κείμενες διατάξεις τυχόν ισχύουσες την ημέρα Διαγωνισμού.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%
( πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ΄αυτού), και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Νεμέας.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο, για τα είδη που έχει παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία.
Δικαιολογητικά πληρωμής
Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 τουΝ.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο πώλησης του προμηθευτή.
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ≪Εξοφλήθηκε≫.
ε) Πιστοποιητικά Φορολογική . και Ασφαλιστική . Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016).
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016)
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τις διατάξεις του άρθρου203 του Ν.4412/2016.
Γενικά για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν όσα ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 205 του Ν.4412/2016)
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών- αντικατάσταση), 218 (ποινικές ρήτρες) και του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου δηλαδή της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 21ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 22ο: Μονομερής λύση της σύμβασης
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 23ο: Χρόνος και Τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του/των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο και στον τόπο που ορίζεται στα άρθρα 9 και 10 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης 6/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας.
Μετά από την προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της παραλαβής, στο οποίο αναφέρονται, η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις . Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 206 & 207 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 24ο: Χρόνος Παραλαβής των υλικών
Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους γίνεται από επιτροπή ορισμένη από πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 25ο: Απόρριψη παραδοτέου-Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. (άρθρο 213 Ν. 4412/2016)
• Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
• Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 26ο: Γλώσσα Διαδικασίας
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188)57.Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα1, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.2, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
ΑΡΘΡΟ 27ο: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ), σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1 εδαφ.γ του Ν4412/16 καθώς και δημοσίευση περίληψης της οικείας διακήρυξης σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα άρθρο 18, Ν.4469/17
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                    ΚΩΝ.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το excel του προϋπολογισμού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την τεχνική έκθεση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την συγγραφή υποχρεώσεων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη προμήθειας