Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας για το σχολικό έτος 2016-2017.
Η Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας, σε υλοποίηση της υπ.αριθμ. 7/5/15-9-2016 απόφασής της και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 606/385/31669/02-09-2016 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Μίας (1) καθαρίστριας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε κενή θέση, της κάτωθι σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2016-2017 :
Α/Α     ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ     ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ΘΕΣΗ
1.         Γυμνάσιο Νεμέας               ΣΜΕ               ΜΙΑ (1)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:
     α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
     β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί, ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και
     γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Επιτροπή
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
  4. Βεβαίωση εντοπιότητας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  7. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.
                               Προθεσμία
     – Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά από την από την Παρασκευή 16-9-2016 έως και την Τετάρτη 21-9-2016 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 02:00 μ.μ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αναφέρονται ανωτέρω,
θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Νεμέας -1ος όροφος- γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας (στον κ. Νικολάου Γ.) Τηλέφωνα επικοινωνίας - πληροφορίες : 2746360128 και 2746360118
        Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του Σχολικού έτους.
        Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 Καραχοντζίτης Απόστολος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση