Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προκήρυξη για κάλυψη δύο θέσεων του προγράμματος θέσεως του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για τα Σχολεία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για την κάλυψη δύο θέσεων του προγράμματος θέσεως του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για τα Σχολεία: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας και Β΄ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Νεμέας (στον κ. Νικολάου Γ.) από:

τις 5/6/2015 έως 16/6/2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου Νεμέας έως την ώρα 12:00 της 16/6/2015 (στην αίτηση θα δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των Σχολείων) σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Η πρόσληψη θα γίνει για το σχολικού έτος 2015-2016, δηλαδή από 11 Σεπτεμβρίου 2015 έως 15 Ιουνίου 2016.

2.Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3.Οι ώρες απασχόλησης είναι:

Από τις 7.45 μέχρι τις 8.15 το πρωί

Από τις 13.45 μέχρι τις 14.15 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4.Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.

5.Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ».

Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7.Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην πλήρωση των θέσεων είναι τα εξής:

1. Αίτηση

2. Βεβαίωση εντοπιότητας (πιστοποιητικό μόνιμής κατοικίας)

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική

καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .

Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Εντοπιότητα (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας).

Β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Σχολείο του Δήμου μας.

Γ) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες.

Δ) Βεβαίωση ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ και θα αποτελείται από τους:

1. Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας,

2. Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής και

3. Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την ημ/νια υπογραφής της έως και την λήξη του Σχολικού έτους.

Η ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ