Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Πρoϋπολογισμού

                     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

                            ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ ΝΕΜΕΑΣγιατοέτος : 2018

ΑΠ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. 315/19-12-2017 ΜΕ ΑΔΑ :  78 Α3ΩΚΔ-5ΓΨ  & ΑΠΟΦΑΣΗ      

ΝΟΜΟΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  6009/2-2-2018 ΜΕ ΑΔΑ: 67ΟΟΟΡ1Φ-Π50

Κωδικοί Αριθµοί

ΈσοδακαιΕισπράξεις

Προϋπολογισµός σεευρώ

0

ΤακτικάΈσοδα

1.920.285,51

1 (πλην 13)

Έκτακταέσοδα (πληνεπιχορηγήσειςγιαεπενδύσεις)

81.042,66

2

Έσοδαπαρελθόντωνετών

163.539,64

31

Έισπράξειςαπό∆άνεια

0,00

32

Εισπρακτέαυπόλοιπααπόβεβαιωθένταέσοδακατάπαρελθόνταέτη

1.674.946,72

4

Εισπράξειςυπέρ∆ηµοσίου, Ασφ. ΦορέωνκαιΤρίτων

913.061,44

5

Χρηµατικόυπόλοιποπροηγ. έτους

1.750.000,00

13

Επιχορηγήσειςγιαεπενδύσεις

10.062.926,47

 

ΣύνολοΠόρων :

16.565.802,44

Κωδικοί Αριθµοί

ΈξοδακαιΠληρωµές

Προϋπολογισµός σεευρώ

60

Αµοιβέςκαιέξοδαπροσωπικού

956.403,47

61,62

Αµοιβέςκαιπαροχέςτρίτων

951.094,41

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπάγενικάέξοδα

160.020,00

651

Τοκοχρεολύσιαδανείων

0,00

66

Προµήθειες - Αναλώσειςυλικών

370.285,82

67,68

Μεταβιβάσειςσετρίτους, Λοιπάέξοδα

429.235,78

81,83

ΕπιχορηγούµενεςκαιµηπληρωµέςυποχρεώσεωνΠ.Ο.Ε

281.147,09

82,85

Λοιπέςαποδόσειςκαιπροβλέψεις

2.423.979,98

                       Επενδύσεις

 

71

Αγορές

163.811,87

73

Έργα

10.708.137,68

74

Μελέτες

7.048,72

75

Συµµετοχήσεεπιχειρήσεις

500,00

652

Τοκοχρεολύσιαδανείωνεπενδύσεων

49.137,62

9111

Αποθεµατικό

65.000,00

 

Σύνολοεξόδωνκαιπληρωµών :

16.565.802,44

 

 

                                                       Ο       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΗΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το αρχείο