Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019 Πρατίνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΠΡΑΤΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2019 Α.Δ.Σ. 1/14-1-2019 ΜΕ ΑΔΑ : 66ΔΟΟΚΙΧ-ΤΙΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 23971,23966/5-3-2019 ΜΕ ΑΔΑ 6ΟΙΚΟΡ1Φ-ΧΒ5

Κωδικοί

Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

58.090,41

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

10.520,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

24.122,76

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

0,00

 

Σύνολο Πόρων :

92.733,17

Κωδικοί

Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.000,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

43.600,00

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

6.550,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

23.896,64

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

0,00

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

10.520,00

Επενδύσεις

Επενδύσεις

71

Αγορές

6.000,00

73

Έργα

0,00

74

Μελέτες

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

1.166,53

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

92.733,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το αρχείο