Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Δελτίο τύπου - Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κορινθος 13-10-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                     Αρ. Πρωτ. 256455/51426
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝ.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Ποιοτικού και Φυτοϋγειον. Ελέγχου                 ΠΡΟΣ: 1. Διαδικτυακή Πύλη Περ. Πελοποννήσου
T αχ. Δ/νση : Γ.Παπανδρέου 24                                               2. Δήμοι Π.Ε. Κορινθίας
Ταχ. Κώδικας: 201 00 Κόρινθος                                               3. ΕΑΣ Π.Ε. Κορινθίας
Πληροφορίες : Β. Στάρφα, Ι.Καλαντζής                                    4. Σύλλογο ιδιωτών Γεωπόνων Ν. Κορινθίας
Τηλέφωνο : 274136334, 274136337                                       5. Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων Κοιρθίας
FAX : 27410 / 81087
Email: v.starfa@pekorinthias.gr
           u10819@minagric.gr
                                                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση επαγγελματιών χρηστών σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και την απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
• Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).
• Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), στους οποίου μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δύναται να είναι:
Α. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Β. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.
Γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν (ψεκαστές κλπ).
• Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα («ψεκαστές») Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
ΠΡΟΣ:
1.Διαδικτυακή Πύλη Περ. Πελοποννήσου
2. Δήμοι Π.Ε. Κορινθίας
3. ΕΑΣ Π.Ε. Κορινθίας
4.Σύλλογο ιδιωτών Γεωπόνων Ν. Κορινθίας
5.Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων Κορινθίας
• Σύμφωνα με την Κοινοτική και εθνική νομοθεσία η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων
για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από 26 Νοεμβρίου 2015.
• Μέχρι 31-12-2017 οι έλεγχοι της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων θα είναι εκ των
πραγμάτων πιλοτικοί και τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι παρατηρήσεις των
ελεγκτικών αρχών θα λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των ελέγχων
(ανάλυσης επικινδυνότητας) σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα γεωργικά
φάρμακα του έτους 2018. Μετά τις 31-12-2017 τυχόν πώληση χωρίς έκδοση συνταγής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΚΗΣ
                                                                                      Γ.ΦΛΩΡΟΣ