Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας την 19/03/2019

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την      19η      του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ   έτους  2019 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 7:30μμ   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1.      Περί: Έγκρισης   αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019 δυνάμει της αριθμ. 42897/7-3-2019 (ΑΔΑ: Ω32ΛΟΡ1Φ-Υ9Θ) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 2.     Περί έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 όσον αφορά τις ομάδες Ι & ΙΙ  σύμφωνα με το  άρθρο  5 της   αριθμ. ΚΥΑ   οικ.38347 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β '):  Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019
 3.     Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για κωδικοποίηση οφειλών 
 4.     Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εγγραφή συμπληρωματικού    ποσού 22.683,16€ προερχόμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018,   προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων  δυνάμει της αριθμ. ΑΠ 78020/28-2-2018 απόφασης ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ)
 5.     Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εγγραφή συμπληρωματικού    ποσού 4.260,00€ προερχόμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018,   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων    δυνάμει της αριθμ. ΑΠ 78021/28-12-2018 απόφασης ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1)
 6.     Περί: Έγκρισης υποβολής αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 7.     Περί: Επιχορήγησης ποσού  10.920,99€  από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (1η και  2η   κατανομές έτους 2019) (KA 00-6712.001)  
 8.     Περί : Επιχορήγησης ποσού    4.681,75 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 1η και 2η   κατανομές έτους 2019)   (KA 00-6713.001) 
 9.     Περί:   Αποδοχής ποσού 23.880,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.  13524/27-02 -2019  απόφασης του ΥΠΕΣ  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α’ κατανομή)
 10.   Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής  του έργου  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισμού 125.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης: 28/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε
 11.   Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής  του έργου  με τίτλο«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού 65.000,00€, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 1/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε
 12.   Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής  του έργου  με τίτλο«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΑΤΑΦΕΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 42/2015, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε
 13.   Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής  του έργου  με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Η/Μ, σχετ. αριθμού μελέτης 2/2016, της αναδόχου ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε

                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                                    

                      

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11.ΚΟΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

12.ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ- ΜΑΖΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     

18.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση