Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019 Παμπούκη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''
ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Α.Δ.Σ. 2/14-1-2019 ΜΕ ΑΔΑ: 6Ψ7Δ4691Γ2-5ΚΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 46147/14-3-2019 ΜΕ ΑΔΑ : 9ΚΟΘΟΡ1Φ-Ι7Η

Κωδικοί

Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

127.970,98

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

105.338,94

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

94.700,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

21.231,42

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

0,00

 

Σύνολο Πόρων :

349.241,34

Κωδικοί

Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

182.009,69

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

33.217,20

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

17.523,79

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

18.563,18

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

0,00

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

2.090,66

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

94.700,00

 

Επενδύσεις

71

Αγορές

0,00

73

Έργα

0,00

74

Μελέτες

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

1.136,82

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

349.241,34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πατήστε εδώ