Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προκήρυξη για κάλυψη θέσεως Καθαρίστριας σε Σχολεία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για την κάλυψη θέσεως Καθαρίστριας για τα Σχολεία: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, Β΄ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, Β΄ Νηπιαγωγείο Νεμέας και το Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο Αρχαίων Κλεωνών, της Α/θμιας Εκπ/σης να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Νεμέας (στον κ. Νικολάου Γ.) από: τις 5/6/2015 έως 16/6/2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου Νεμέας έως 12:00 της 16/6/2015 (στην αίτηση θα δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των Σχολείων). Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην πλήρωση των θέσεων είναι τα εξής:

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:

α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων

β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Βιβλιάριο Υγείας – Βεβαίωση Υγείας.

4. Εντοπιότητα.

5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Σχολείο του Δήμου μας, ένα (1) μόριο ανά μήνα.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης με ανήλικα τέκνα, δύο (2) μόρια ανά τέκνο.

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την ημ/νια υπογραφής της έως και την λήξη του Σχολικού έτους.

Η ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ